Hoạch Định

Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh Dưới hào quang từ Trời, Phật, Chúa, Thánh Thiêng Liêng; trong ánh sáng từ các Đấng Giáo Chủ Hiển Minh Đức Độ; trước Hiến Pháp của các quốc gia nhân bản Thế … Read more