12 Đại Hạnh Nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát

Luận Giảng Trọn Bộ 12 Lời Nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

Thầy: Thích Minh Huệ

Thiện Hoa Tịnh Thất

9762 Kern Avenue

Garden Grove, CA 92844

Luận giảng Nguyện Thứ Nhất:

Luận giảng Nguyện Thứ Hai:

Luận giảng Nguyện Thứ Ba:

Luận giảng Nguyện Thứ Tư:

Luận giảng Nguyện Thứ Năm và Thứ Sáu:

Luận giảng Nguyện Thứ Bảy và Thứ Tám:

Luận giảng Nguyện thứ chín, thứ mười, thứ mười một, thứ mười hai