Quy Y Tam Bảo

Chủ Đề: Quy Y Tam Bảo
“Tự Quy Y Phật, Đương Nguyện Chúng Sanh, Thể Giải Đại Đạo, Phát Vô Thượng Tâm.
Tự Quy Y Pháp, Đương Nguyện Chúng Sanh, Thâm Nhập Kinh Tạng, Trí Huệ Như Hải.
Tự Quy Y Tăng, Đương Nguyện Chúng Sanh, Thống Lý Đại Chúng, Nhứt Thiết Vô Ngại.”
►Giảng Dạy: Thầy Thích Minh Huệ
►Quay Phim và Chỉnh Sửa: Hoàng Phúc
►Ngày Quay Phim: 06/18/2017