Hoạch Định

Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh

Dưới hào quang từ Trời, Phật, Chúa, Thánh Thiêng Liêng; trong ánh sáng từ các Đấng Giáo Chủ Hiển Minh Đức Độ; trước Hiến Pháp của các quốc gia nhân bản Thế Giới;

Cùng ý nguyện khẩn thiết của toàn thể nhân loại;

Chúng tôi, dựa nương giáo lý từ các Tôn Giáo, Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, Luật Pháp Hoa Kỳ, đồng tổng hợp để thành lập Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh, gọi tắt là IOTTCE, đã và đang xây dựng để thiện hành các mục đích tổng quát sau:

1.   Cầu nguyện siêu sinh linh hồn trên khắp thế giới.

2.   Cầu Nguyện chiến tranh trên toàn thế giới sớm chấm dứt.

3.   Cầu nguyện hòa bình nhân loại sớm trở lại.

4.   Cầu nguyện một thế giới mới được an ninh, an bình, nhân bản và nhân quyền trong tinh thần chính lược của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

5.   Hòa đồng và hợp lực các Tôn Giáo trong Đạo Sự Tâm Linh và Từ Thiện.

6.   Khuyến tu Ngũ Giới, Thập Thiện, Bát Chánh Đạo, Mười Điều Răn, và các Giáo điều, Thánh Ngôn của các Tôn giáo.

7.   Truyền bá Nhân Nghĩa và thực hiện công việc hữu ích chung từ địa phương đến khắp Hoa Kỳ và Thế giới.

8.   Truyền bá và bảo vệ sự an lành đến tâm tư, tình cảm, ý thức sống đẹp, nhẫn, hòa, tha thứ, khiêm cung đến mọi giới trong xã hội.

9.   Khai mở các buổi Thiền Định để trợ giúp giải trừ bệnh Thân, Tâm.

10. Trợ giúp cựu chiến binh Hoa Kỳ.

11. Học hỏi và phụ giúp các công tác Tuyên Úy.

12. Vận động các chính giới Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc ban phát thêm tình thương.

13. Kêu gọi các cộng đồng tiết kiệm ngân quỹ chính phủ để bảo vệ và phát triển những lợi ích hài hòa, hợp lý cho mọi cộng đồng đạt được ý thức chung.

14. Vận động và ủng hộ các tổ chức, xã hội thành lập Hội Cư Sỹ Việt Nam tại Hoa Kỳ và trong nước (Dồng Bi Trí Dũng, Hòa, Cộng).

15. Kêu gọi Đồng bào và Chính Phủ CHXHCNVN tự thành lập và ủng hộ mô thức lực lượng Cư sỹ vì dân, để xây dựng kiến thiết một Quốc gia Tự Do, Dân Chủ, tôn trọng văn hóa, Tôn giáo, văn minh khoa học trong tinh thần Dân Chủ, Cộng Hòa, như nhân dân và chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện.

Chúng tôi cầu nguyện Thượng Đế, Vạn Phật, Thiên Chúa bảo vệ Tổng Thống Obama cùng toàn thể Chính Phủ, Lưỡng Viện Quốc Hội, nhân dân Hoa Kỳ và vị Tổng Thống tương lai, đã đang và sẽ gặt hái Chiến thắng của Tự Do (“the Victory of Freedom”) cho toàn nhân loại.

Nay, thỉnh cầu chính phủ Hoa Kỳ, và chính phủ Tiểu Bang California, ban lệnh được phép hoạt hành cho hội IOTTCE theo tinh thần Hiến Pháp Hoa Kỳ, Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Chúng tôi đại diện ký tên dưới Thánh Ngôn,

 

GOD BLESS AMERICA

 

Truyền đi Thế Giới,