Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Câu Thứ Nhất

 Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn

Diệu màu khó hiểu cõi trần ai

Trạm ngắt trời cao đại hiển đài

Tổng Quản Hội Đồng Như Lai Pháp

Trì Danh Đức Phật Không Pháp Hai

Bất Thối Chuyển Thâm Sâu huyền diệu

Động cơ màu liễu ngộ sanh linh Tôn Phật cao quý bi tình.

Diệu âm thanh hiền mát

Trạm nhìn phát từ tâm

Tổng thể hội tụ tề

Trì nhớ tưởng hành giác

Bất Không Không Không có

Động thủ công phù linh

Tôn Tử Phật xưng tán 

 

Câu Thứ Hai

Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu

Thủ một chức chúng sanh đều ngưỡng mộ Lăng Nghiêm

Kinh Phật độ bá gia

Nghiêm Phù Tự Mẫu Ta Bà hiện

Vương Thần Chỉnh Đạt Thiên Liêng ứng

Thế Gian khó được Thánh Hiền Tăng

Hy hữu tìm chân chính Đại giáo

Hữu duyên hưởng được báo thừa ân

Câu Thứ Ba

Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đảo Tưởng