Sự Kiện Tết Trung Thu 2019

Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh và Cộng Đồng Người Việt Nam California cùng nhau tổ chức sự kiện Tết Trung Thu nhầm lưu truyền văn hóa người Việt đến các trẻ em thiếu nhi tại các trường … Read more

Sự Kiện Tết Trung Thu 2018

Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh và Cộng Đồng Người Việt Nam California cùng nhau tổ chức sự kiện Tết Trung Thu nhầm lưu truyền văn hóa người Việt đến các trẻ em thiếu nhi tại các trường … Read more