Lễ Mừng Đệ Tam Chu Niên

Lễ Mừng Đệ Tam Chu Niên Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh ►Date Recorded: 10/06/2019 ►Edit by: Hoàng Phúc —————————————————————— TỔ CHỨC VẠN THẬP HIỀN MINH THE INTERFAITH ORGANIZATION OF TEN THOUSAND CROSSES EMANATED ►Website: http://www.iottce.org, http://www.vanthaphienminh.org ►Email: … Read more