TẾT 2017 – TRƯỜNG TIỂU HỌC ZEYEN

Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh và Cộng Đồng Người Việt Nam California cùng nhau tổ chức sự kiện Tết Truyền Thống nhầm lưu truyền văn hóa người Việt đến các trẻ em thiếu nhi tại các trường tiểu học.