Lễ Mừng Đệ Tam Chu Niên

Lễ Mừng Đệ Tam Chu Niên Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh

►Date Recorded: 10/06/2019

►Edit by: Hoàng Phúc

——————————————————————

TỔ CHỨC VẠN THẬP HIỀN MINH THE INTERFAITH ORGANIZATION OF TEN THOUSAND CROSSES EMANATED

►Website: http://www.iottce.org, http://www.vanthaphienminh.org

►Email: info@iottce.org

►Facebook: https://www.facebook.com/vanthaphienminh/

►Tel: (657) 210-2991