Phân Phát Thực Phẩm tại Quận Cam California 07/21/2020

Tổ chức Vạn Thập Hiền Minh và Cộng Đồng Người Việt Nam California cùng các hội đoàn khác đã giao thực phẩm đến đồng hương là những người già hoặc khó khăn trong việc đi lại tại các thành phố Westminster, Garden Grove, Midway, Fountain Valley, Stanton, Anaheim, Santa Ana, và Huntington Beach

Nếu quý vị cần thực phẩm, xin liên lạc với Cộng Đồng Người Việt California tại số điện thoại (657) 345-4231.