Kinh Thủ Lăng Nghiêm

 

Câu Thứ Nhất

 Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn

Diệu màu khó hiểu cõi trần ai

Trạm ngắt trời cao đại hiển đài

Tổng Quản Hội Đồng Như Lai Pháp

Trì Danh Đức Phật Không Pháp Hai

Bất Thối Chuyển Thâm Sâu huyền diệu

Động cơ màu liễu ngộ sanh linh Tôn Phật cao quý bi tình.

 

Diệu âm thanh hiền mát

Trạm nhìn phát từ tâm

Tổng thể hội tụ tề

Trì nhớ tưởng hành giác

Bất Không Không Không có

Động thủ công phù linh

Tôn Tử Phật xưng tán