Lễ Mừng Đệ Nhị Chu Niên

Tổ Chức Vạn Thập Hiền Minh

------------------o0o----------------