Cộng Đồng Việt Nam Nam California

Lễ Bàn Giao và Ra Mắt Hội Đồng Đại Diện

Nhiệm kỳ 2017-2020